เอกสารโอนรถ แบบโอนลอย ในการซื้อรถมือ 2

280

การโอนลอยจากการซื้อขายรถมือ 2 กรมการขนส่งฯ ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่าเป็นการซื้อขาย หรือทำธุรกรรมที่เจ้าของรถได้ตกลงขายรถของตัวเองโดยลงนามใน เอกสารโอนรถ และได้ทำใบมอบอำนาจให้แก่ผู้ซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องไปติดต่อดำเนินการเองที่กรมการขนส่งทางบก

เอกสารโอนรถ

ข้อดีของการโอนลอย

การโอนลอย ในการซื้อรถมือ 2 มีข้อดีคือเมื่อจัดการ เอกสารโอนรถ เรียบร้อยแล้วผู้ขายสามารถรับเงินจากผู้ซื้อได้ทันที จึงเป็นวิธีที่มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาไปโอนที่ที่กรมขนส่งฯ เมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินแล้วได้รับเอกสารแล้วสามารถนำรถไปใช้ได้เลย หากสะดวกหรือมีเวลาว่างค่อยไปทำการโอนที่กรมขนส่งฯ ได้ด้วยตัวเองโดยที่ผู้ขายไม่จำเป็นต้องไปด้วย หรือต้องดำเนินการใด ๆ อีก

นอกจากนี้ผู้ที่จะทำเรื่องโอนจะเป็นใครไปดำเนินการก็ได้ เพียงแค่มีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถเดิมที่ลงนามไว้ก็ทำการโอนได้แล้ว

เอกสารโอนรถ ที่ต้องใช้สำหรับการโอนลอย

  • สมุดการจะจดทะเบียนรถตัวจริง
  • หนังสือสัญญาสำหรับการซื้อขาย
  • ใบถ่ายสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงสำเนาถูกต้อง และลายเซ็นของเจ้าของผู้ครอบละครองรถคนล่าสุด
  • ใบถ่ายสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงสำเนาถูกต้อง และลายเซ็นของผู้ซื้อรถ (ในกรณีที่เจ้าของรถขายต่อกับผู้ซื้อโดยตรง)
  • ใบถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงสำเนาถูกต้อง และลายเซ็นของเจ้าของผู้ครอบละครองรถคนล่าสุด
  • เอกสารคำร้องขอโอน และรับโอนจากกรมการขนส่งฯ พร้อมลงสำเนาถูกต้อง และลายเซ็นของเจ้าของผู้ครอบละครองรถคนล่าสุด
  • ในกรณีที่เจ้าของรถไม่ได้ไปทำเรื่องโอนรถที่กรมขนส่งเอง ต้องการให้คนอื่นที่ซื้อรถไปทำเรื่องโอนแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากกรมการขนส่งทางบก พร้อมลายเซ็นถูกต้องของเจ้าของรถคนล่าสุด

แต่อย่างไรก็ตามการโอนลอยรถ จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ไปดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนที่กรมขนส่งฯ เท่านั้น ดังนั้นในช่วงที่อยู่ระหว่างการตกลงซื้อขายพร้อมโอน ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องเตรียม เอกสารโอนรถ ให้พร้อมกรอกข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน ตรวจทานทุกอย่างให้เรียบร้อยอย่าให้ตกหล่น โดยเฉพาะผู้ซื้อต้องตรวจสอบทุกขั้นตอนในการทำธุรกรรม และต้องได้รับเงินครบถ้วนตามจำนวนที่ตกลงกันเอาไว้ ส่วนผู้ซื้อก็ควรต้องตรวจสอบทุกอย่างเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเลขตัวถังต้องตรงกับสมุดการจะจดทะเบียนรถตัวจริง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาภายหลังได้