Home ยนตรกรรม

ยนตรกรรม

เอกสารโอนรถ

เอกสารโอนรถ แบบโอนลอย ในการซื้อรถมือ 2

การโอนลอยจากการซื้อขายรถมือ 2 กรมการขนส่งฯ ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่าเป็นการซื้อขาย หรือทำธุรกรรมที่เจ้าของรถได้ตกลงขายรถของตัวเองโดยลงนามใน เอกสารโอนรถ และได้ทำใบมอบอำนาจให้แก่ผู้ซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องไปติดต่อดำเนินการเองที่กรมการขนส่งทางบก ข้อดีของการโอนลอย การโอนลอย ในการซื้อรถมือ...

สาระความรู้ล่าสุด

บทความน่ารู้